1. ĐKKD thay đổi lần thứ 6
 2. QĐ 3989-Chủ trương đầu tư
 3. Sổ đỏ 3795m2
 4. Sổ đỏ 18000m2
 5. QĐ 6608 Phê duyệt 1.500
 6.  Giấy phép xây dựng
 7. Luật kinh doanh BDS – 66.2014.QH13
 8. CV-4168 UBND Phương án thiết kế kiến trúc dự án
 9. CV 11133 SXD-QLN – Kinh doanh
 10. CV- 717 TB kết quả thẩm định TKCS điều chỉnh
 11. CV 481 TB kết quả thẩm định TKKT
 12. BB Nghiệm thu hoàn thành – TCXD hầm A1 + B